Algemene Voorwaarden 2024

CJP is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden tussentijds aan te passen. CJP zal de partijen waar deze algemene voorwaarden betrekking op hebben tijdig van deze wijzigingen op de hoogte stellen.

Deel 1: Definities

Acceptant

De Acceptant is een (culturele) organisatie of individuele kunstenaar die voldoet aan de door CJP opgestelde acceptatiecriteria voor het ontvangen van Collectief Budget en Individueel Budget. Scholen kunnen cultureel-educatieve activiteiten aanvragen bij Acceptanten.

Administratiekosten

De kosten die de school per leerling betaalt voor deelname aan de CJP Cultuurkaart. In 2023 en 2024 bedragen deze kosten € 2,75 per leerling. Voor alle leerlingen en studenten waarvoor de school een eigen bijdrage van minimaal € 11 beschikbaar stelt, worden geen administratiekosten in rekening gebracht.

Betrokkene, Verwerker, Derde, Persoonsgegevens, Verwerking van Persoonsgegevens, en Verwerkingsverantwoordelijke, Datalek

De begrippen zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening Persoonsgegevens (“AVG”).

Bevoegd Gezag

Het bevoegd gezag is de eindverantwoordelijke van de school en het eerste aanschrijfpunt voor deelname van een school aan de CJP Cultuurkaart of de CJP Pilot MBO Cultuurkaart. Het bevoegd gezag stelt de budgethouder van de vestiging of locatie aan.

Bijdrage OCW

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt in totaal € 5.000.000, - per jaar beschikbaar voor cultuuronderwijs in het voortgezet onderwijs als onderdeel van de CJP Cultuurkaart en daarnaast een bedrag voor de CJP Pilot MBO Cultuurkaart die loopt van 1-9-2022 tot en met 31-08-2024. Per leerling/student is er minimaal € 5,50 beschikbaar zodra de school deelneemt aan de CJP Cultuurkaart of de CJP Pilot MBO Cultuurkaart. De hoogte van de Bijdrage OCW is afhankelijk van het aantal deelnemende leerlingen/studenten.

Bijdrage School

Het bedrag dat de school beschikbaar stelt om betalingen te doen voor cultureel-educatieve activiteiten als onderdeel van de CJP Cultuurkaart of de CJP Pilot MBO Cultuurkaart. Dit bedrag is € 11 per deelnemende leerling/student. Bij de budgetbestelling wordt het aantal leerlingen/studenten met Bijdrage School opgegeven door de budgethouder. De Bijdrage School is onderdeel van de factuur en het bedrag dient naar CJP gestort te worden.

Bijdrage Derden

Een bedrag per leerling/student dat beschikbaar kan worden gesteld door een derde partij aan scholen die deelnemen aan de CJP Cultuurkaart of de CJP Pilot MBO Cultuurkaart om betalingen voor cultureel-educatieve activiteiten mee te doen. Derden kunnen bijvoorbeeld gemeentes, provincies of fondsen zijn.

Bijdrage Acceptant

De bijdrage die alle Acceptanten leveren aan CJP voor het uitvoeren van de CJP Cultuurkaart en CJP Pilot MBO Cultuurkaart. De bijdrage bestaat uit 5% van het bedrag dat een school met een Acceptant overeenkomt voor een cultureel-educatieve activiteit. De school betaalt de activiteit uit het schoolbudget via een weborder. De 5% wordt ingehouden door middel van een uitbetaalafdracht.

BRIN-nummer

Elke onderwijsinstelling wordt geïdentificeerd aan de hand van het Basis Registratie Instellingen-nummer. Dit is meestal een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt vaak aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden.

BRIN-vestigingsnummer

Het BRIN-nummer aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging duiden, uitgegeven door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Deelname aan de CJP Cultuurkaart wordt gebaseerd op het aantal leerlingen die geregistreerd zijn per opgegeven vestiging. CJP gebruikt hiervoor de laatst gepubliceerde data van DUO.

Budgethouder

De door het bevoegd gezag aangewezen persoon die als gedelegeerde van het bevoegd gezag verantwoordelijk is voor het beheer van de budgetten en het distribueren van CJP-lidmaatschappen in scholen.cjp.nl.

Dossier

Een digitale mix van een portfolio, een dossier en een tijdlijn voor Burgerschap in het middelbaar beroepsonderwijs. Het dossier helpt docenten om de culturele ontwikkeling van hun studenten te structureren en sluit aan bij de kaders en eisen die de docent, de school en de inspectie stellen.

CJP

Stichting Cultureel Jongeren Paspoort (CJP) te Admiralengracht 52h 1057 GA in Amsterdam is de aanbieder van lidmaatschappen voor jongeren tot 30 jaar en leerlingen, studenten en docenten in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs en uitvoerder van de CJP Cultuurkaart en de CJP Pilot MBO Cultuurkaart.

CJP Cultuurkaart

De CJP Cultuurkaart is een onderwijsondersteunend programma, geïnitieerd en gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en uitgevoerd door CJP, waarmee scholen in het voortgezet onderwijs financiële middelen krijgen en beschikbaar stellen om cultureel-educatief aanbod van Acceptanten af te nemen. Dit kan in groepsverband, maar leerlingen kunnen ook zelfstandig cultureel-educatief aanbod afnemen. Het programma is beschikbaar voor alle leerlingen, docenten en ondersteunend personeel op scholen voor regulier voortgezet onderwijs in Nederland die vallen onder de Wet op het voortgezet onderwijs.

CJP Pilot MBO Cultuurkaart

De CJP Pilot MBO Cultuurkaart is een onderwijsondersteunend project geïnitieerd door JOB en CJP en gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap waarmee scholen in het middelbaar beroepsonderwijs financiële middelen krijgen en beschikbaar stellen om cultureel-educatief aanbod van Acceptanten af te nemen. Dit kan in groepsverband, maar studenten kunnen ook zelfstandig cultureel-educatief aanbod afnemen. Het programma is beschikbaar voor alle studenten, docenten en ondersteunend personeel op scholen voor regulier middelbaar beroepsonderwijs in Nederland die vallen onder de Wet op educatie en beroepsonderwijs. De CJP Pilot MBO Cultuurkaart loopt gedurende twee schooljaren: 2022-2023 en 2023-2024. Scholen die willen deelnemen aan de pilot kunnen vanaf 1 september 2022 tot 31 december 2023 instappen en doen dan mee tot aan het einde van de pilot op 31 december 2024.

CJP-aanbod

Korting, voordeel of voorrang die een CJP-lid kan krijgen bij geselecteerde Partners.

CJP-lid

Een CJP-lid kan zijn een jongeren tot 30 jaar en leerlingen, studenten en docenten/ondersteunend personeel in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Het CJP-lid is de houder van een persoonlijk CJP-lidmaatschap met digitale kortingspas. Een CJP-lid kan de door de deelnemende organisatie vastgestelde CJP-korting, voordeel of voorrang verkrijgen op vertoon van de digitale pas of door het invoeren van de lidmaatschapsgegevens.

CJP-lidmaatschap

Het lidmaatschap met digitale kortingspas voor leerlingen, studenten en docenten/ondersteunend personeel in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Jongeren tot 30 jaar die het lidmaatschap niet via school kunnen krijgen, kunnen zelf een lidmaatschap aanschaffen en betalen hier jaarlijks een bijdrage van € 17,50 voor.

CJP-lidmaatschapsbijdrage

De jaarlijkse vergoeding van € 17,50 die verschuldigd is voor het CJP-lidmaatschap voor jongeren tot 30 jaar die zelf een CJP-lidmaatschap aanschaffen.

CJP-lidmaatschapsovereenkomst

De lidmaatschapsovereenkomst tussen het CJP-lid en CJP ter zake van het CJP-lidmaatschap met digitale kortingspas. De Overeenkomst bestaat uit de productinformatie, prijzen, de algemene voorwaarden en eventuele aanvullende schriftelijke afspraken, reglementen en voorwaarden. De overeenkomst tussen CJP en het CJP-lid komt tot stand nadat het lidmaatschap is geactiveerd via mijn.cjp.nl/activeren en er akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden en de privacyverklaring.

CJP-Schoolnummer

Elke school die zich aanmeldt bij CJP en door CJP geaccepteerd wordt krijgt een uniek nummer ter identificatie toebedeeld.

Collectief Budget

Budget bestaande uit de Bijdrage OCW van € 5,50 en de Bijdrage School van € 11 per leerling per jaar in het voortgezet onderwijs en waar van toepassing de Bijdrage Derden. De budgethouder kan Collectief Budget besteden aan cultureel-educatieve groepsactiviteiten door het plaatsen en goedkeuren van een weborder. In het middelbaar beroepsonderwijs is de Bijdrage OCW € 10,50 en de Bijdrage School € 10,50 per student voor de pilot periode en waar van toepassing de Bijdrage Derden.

Culturele Prestatie

Cultureel-educatieve activiteiten waarmee culturele en kunstzinnige vorming in brede zin wordt beoogd.

Cultuurkaart-budget

Cultuurkaart-budget is de verzamelnaam voor Individueel Budget en Collectief Budget in het voortgezet onderwijs. Het budget is beschikbaar van 1 januari tot en met 31 december.

Cultuurkaart-jaar

Het Cultuurkaart-jaar is gelijk aan een kalenderjaar.

Cultuurkaart-dossier

Een digitale mix van een portfolio, een dossier en een tijdlijn voor het vak CKV in het voortgezet onderwijs. Het dossier helpt docenten om de culturele ontwikkeling van hun studenten te structureren en sluit aan bij de kaders en eisen die de docent, de school en de inspectie stellen.

Digitale kortingspas

Onderdeel en uitingsvorm van het CJP-lidmaatschap waarop de persoonsgegevens van het CJP-lid en de einddatum van het lidmaatschap worden weergegeven. Met de digitale kortingspas kunnen CJP-leden korting krijgen bij de culturele instellingen die zijn aangesloten bij CJP. Deze zijn te vinden op www.cjp.nl.

Docent

Docenten die worden aangemeld voor de CJP Cultuurkaart of CJP Pilot MBO Cultuurkaart ontvangen een CJP-lidmaatschap met digitale kortingspas.

Docent+

De budgethouder kan personen aanwijzen die ondersteunen in de uitvoering van de taken die horen bij de CJP Cultuurkaart of de CJP Pilot MBO Cultuurkaart. De Docent+ kan weborder verzoeken indienen voor cultureel-educatieve activiteiten en lidmaatschappen distribueren.

DUO

Dienst Uitvoering Onderwijs. De Dienst Uitvoering Onderwijs voert verschillende onderwijswetten- en regelingen uit in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Individueel Budget

Budget bestaande uit de Bijdrage OCW van € 5,50 per leerling per jaar in het voortgezet onderwijs en € 10,50 per student in het middelbaar beroepsonderwijs voor de pilot periode. Dit budget kan door de leerling/student zelfstandig besteed worden bij een selectie van Acceptanten op studenten.cjp.nl nadat de leerling/student het CJP-lidmaatschap geactiveerd heeft en het budget door de budgethouder toegewezen heeft gekregen.

Leerling

Een onderwijsdeelnemer van een school die deelneemt aan de CJP Cultuurkaart en staat ingeschreven bij DUO.

Pilot MBO Cultuurkaart budget

Pilot MBO Cultuurkaart budget is de verzamelnaam voor Individueel Budget en Collectief Budget in het middelbaar beroepsonderwijs. Het budget kan gedurende de looptijd van de pilot één keer per school(locatie) besteld worden. Scholen die willen deelnemen aan de pilot kunnen vanaf 1 september 2022 tot en met 31 december 2023 budget bestellen en kunnen het budget uitgeven tot en met 31 december 2024.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

De opdrachtgever van de CJP Cultuurkaart en partner van de CJP Pilot MBO Cultuurkaart. Het ministerie stelt hiervoor de Bijdrage OCW beschikbaar.

Partners

Culturele organisaties en commerciële organisaties die voordeel en voorrang geven aan CJP-leden. Deze organisaties kunnen gevonden worden op www.cjp.nl.

Privacy Statement

De verklaring die de door CJP in acht te nemen regels ter zake van de informatiebeveiliging en privacy van het CJP-lid beschrijft, waarin de rol van CJP wordt beschreven als verantwoordelijke ter zake van de verwerking van persoonsgegevens van het CJP-lid. Het Privacy Statement is gepubliceerd op www.cjp.nl/privacy.

RIO-nummer

Het Registratie Instellingen en Opleidingen (RIO) nummer wordt gebruikt om locaties in het middelbaar beroepsonderwijs te identificeren en deelname aan de CJP Pilot MBO Cultuurkaart wordt gebaseerd op het aantal studenten die geregistreerd zijn per opgegeven locatie. CJP gebruikt hiervoor de laatst gepubliceerde data van DUO.

School

Een vestiging (voortgezet onderwijs) of locatie (middelbaar beroepsonderwijs) waar leerlingen en studenten onderwijs volgen.

Student

Een onderwijsdeelnemer van een school die deelneemt aan de CJP Pilot MBO Cultuurkaart en staat ingeschreven bij DUO.

Weborder

De betaalmethode voor cultureel-educatief aanbod dat scholen afnemen bij Acceptanten.

Deel 2: CJP Cultuurkaart scholen

2.1 Omschrijving van de CJP Cultuurkaart

CJP voert namens het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de CJP Cultuurkaart uit. De CJP Cultuurkaart bestaat uit drie onderdelen die onlosmakelijk onderdeel zijn van de CJP Cultuurkaart:

 1. Geoormerkt budget voor cultuuronderwijs (het Cultuurkaart-budget);
 2. CJP-lidmaatschappen met digitale kortingspas voor leerlingen en docenten;
 3. Cultuurkaart-dossiers voor vastlegging en verslaglegging van cultureel-educatieve activiteiten.

2.1.1 Voorwaarden deelname CJP Cultuurkaart

 1. Aan de CJP Cultuurkaart kunnen deelnemen; leerlingen, docenten en ondersteunend personeel op scholen voor regulier voortgezet onderwijs in Nederland die vallen onder de Wet op het voortgezet onderwijs.
 2. Scholen mogen deelnemen met leerlingen uit de volgende leerniveaus:
  1. Praktijkonderwijs;
  2. Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), inclusief leerwegondersteunend onderwijs (lwoo);
  3. Hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo);
  4. Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo). Hieronder valt ook gymnasium en atheneum;
  5. Voortgezet speciaal onderwijs (vso).
 3. Scholen zijn verplicht om alle leerlingen die op de deelnemende school zijn ingeschreven en zijn opgegeven bij DUO aan te melden voor de CJP Cultuurkaart:
  1. Er moet één vestiging opgegeven worden die is geregistreerd bij DUO;
  2. De hoogte van het Cultuurkaart-budget wordt gebaseerd op het totaal aantal leerlingen dat is geregistreerd bij DUO voor de opgegeven vestiging(en);
 4. Scholen gaan een inspanningsverplichting aan om al het Cultuurkaart-budget uit te geven (CJP behoudt zich het recht voor om scholen actief aan te sturen op het uitgeven van het budget);
 5. Scholen gaan een inspanningsverplichting aan om CJP-lidmaatschappen te distribueren en te activeren onder de leerlingen (CJP behoudt zicht het recht voor om scholen actief aan te sturen op het activeren van CJP-lidmaatschappen van leerlingen op een school);
 6. Culturele instellingen mogen deelnemen als acceptant wanneer ze voldoen aan de criteria zoals gesteld in hoofdstuk 4.

2.1.2 Inspanningsverplichtingen CJP

 1. Niet-deelnemende scholen die geregistreerd staan bij DUO worden jaarlijks uitgenodigd voor deelname aan de CJP Cultuurkaart. De scholen die in het voorgaande jaar hebben deelgenomen blijven ingeschreven voor de Cultuurkaart. Ze ontvangen van CJP automatisch een oproep om gegevens te updaten en Cultuurkaart-budget te bestellen. De school is zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de contactgegevens in https://scholen.cjp.nl.
 2. CJP heeft de inspanningsverplichting om het betrokken bevoegd gezag tijdig te informeren over de mogelijkheid tot deelname aan de CJP Cultuurkaart. De school is zelf verantwoordelijk om binnen de in de voorwaarden gestelde termijnen de school aan te melden. Het aanmelden voor de CJP Cultuurkaart wordt uitgevoerd door een bevoegd gedelegeerde van de School.

2.2 Geoormerkt CJP Cultuurkaart-budget voor cultuuronderwijs

Het Cultuurkaart-budget is opgebouwd uit het tegoed dat beschikbaar wordt gesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gekenmerkt als de Bijdrage OCW. Er wordt jaarlijks 5 miljoen euro beschikbaar gesteld. Daarvan wordt initieel € 5,50 over de deelnemende leerlingen verdeeld. Dit bedrag wordt door de school opgehoogd met de Bijdrage School van € 11 per leerling, waarmee er een bedrag van € 16,50 per leerling beschikbaar is. Het totaalbedrag is aan te merken als Collectief Budget en wordt ingezet voor cultureel educatieve groepsactiviteiten. Tenzij de school ervoor kiest de € 5,50 toe te wijzen aan het individu en daarmee te koppelen aan het CJP-lidmaatschap van de leerling. Dit bedrag is aan te merken als Individueel Budget en kan door de leerling alleen individueel uitgegeven worden. Voor sommige scholen kan er een Bijdrage Derden per leerling vanuit bijvoorbeeld de gemeente, provincie of een fonds beschikbaar worden gesteld.

2.2.1 Voorwaarden vrijkomen van de Bijdrage OCW

 1. De Bijdrage OCW wordt beschikbaar gesteld onder voorwaarde dat er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn;
 2. De school heeft een budgetbestelling geplaatst op scholen.cjp.nl;
 3. CJP heeft de budgetbestelling goedgekeurd en daarmee een factuur voor de School aangemaakt;
 4. De Bijdrage OCW wordt besteedbaar voor de school nadat de school de factuur heeft betaald, vanaf de eerste week van januari;
 5. De Bijdrage School wordt besteedbaar voor de School vanaf de eerste week van januari mits de school de factuur heeft betaald;
 6. De eventuele Bijdrage Derden wordt besteedbaar nadat de derde partij de factuur heeft betaald die door CJP is opgesteld.

2.2.2 Volgorde van bestedingen

Het Cultuurkaart-budget wordt in een Cultuurkaart-jaar via een vaste volgorde uitgegeven. Bij besteding zal eerst de Bijdrage School worden aangesproken, daarna de Bijdrage OCW en als laatste de eventuele Bijdrage Derden.

2.2.3 Geldigheid van de budgetten

Collectief en Individueel Cultuurkaart-budget is besteedbaar tot en met 31 december van elk jaar en vervalt daarna. Dit geldt voor zowel de Bijdrage School, de Bijdrage OCW en de Bijdrage Derden. Bij het niet volledig besteden van het Cultuurkaart-budget wordt aan het einde van het Cultuurkaart-jaar uitgerekend hoeveel er over is van de Bijdrage School. Dit bedrag wordt teruggestort naar de school. De budgethouder en het bevoegd gezag wordt hierover door CJP geïnformeerd.

2.2.4 Herverdeling onuitgegeven Bijdrage OCW

In het eerste kwartaal van het nieuwe Cultuurkaart-jaar wordt de Bijdrage OCW dat niet uitgegeven is in het vorige Cultuurkaart-jaar (deelname is <100%) herverdeeld over de leerlingen waar de school de Eigen Bijdrage voor beschikbaar gesteld heeft. CJP hanteert hiervoor de volgende berekening:

 1. Bedrag initiële verdeling = alle deelnemers x € 5,50;
 2. Herverdeling per leerling = (€ 5.000.000 minus bedrag initiële verdeling) / aantal geactiveerde leerlingen met Bijdrage School.

2.3 CJP-lidmaatschappen met digitale kortingspas voor leerlingen en docenten

Onlosmakelijk onderdeel van de CJP Cultuurkaart is het CJP-lidmaatschap voor leerlingen en docenten in het voortgezet onderwijs waarmee in Nederland korting, voordeel en voorrang gekregen kan worden bij aangesloten culturele en commerciële organisaties. De kosten voor het CJP-lidmaatschap verkregen via School bedragen € 2,50,- per leerling per jaar waarvoor Individueel Budget is besteld. Het CJP-lidmaatschap is gratis voor de leerlingen waarvoor Collectief Budget is besteld. Voor docenten en ondersteunend personeel van scholen voor voortgezet onderwijs kost het CJP-lidmaatschap € 6,- per docent per jaar.

2.4 Cultuurkaart-dossiers

Het Cultuurkaart-dossier is een digitale mix van een portfolio, een dossier en een tijdlijn. Het dossier helpt docenten om de culturele ontwikkeling van hun leerlingen te structureren en vast te leggen. Dit sluit aan bij de kaders en eisen die de docent, de school en de inspectie stellen. Het Cultuurkaart-dossier wordt aangeboden aan scholen als onderdeel van de CJP Cultuurkaart. Scholen melden zich apart aan voor het dossier en deze valt daarmee buiten algemene voorwaarden van de CJP Cultuurkaart. Het Cultuurkaart-dossier kost €2,- per leerling per jaar.

2.5 Procedures CJP Cultuurkaart

2.5.1 Aanmelden School voor deelname aan de CJP Cultuurkaart

Alleen bij aanmelding volgens de in deze voorwaarden genoemde criteria ontstaat een privaatrechtelijke rechtsverhouding tussen CJP en de school.

Het bevoegd gezag of bevoegd gedelegeerde:

 1. Meldt de school aan voor deelname aan de CJP Cultuurkaart op scholen.cjp.nl. De bijbehorende, bij DUO geregistreerde vestiging wordt geïdentificeerd en geselecteerd op basis van het bij DUO bekende BRIN-vestigingsnummer of postcode;
 2. Controleert de gegevens van de school en/of vult de gegevens aan;
 3. Voert de gegevens van de budgethouder op;
 4. Stelt zich garant voor de juistheid van de aangeleverde gegevens;
 5. Bevestigt akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden en het Privacy Statement van CJP, en verklaart bekend te zijn met de Algemene Voorwaarden CJP die van toepassing zijn op de rechtsverhouding tussen CJP en alle CJP-leden;
 6. Bevestigt (voor zover noodzakelijk) het mandaat of de gedelegeerde bevoegdheid van de budgethouder voor het aanleveren van gegevens.
 7. Krijgt per e-mail een bevestiging van de aanmelding.

De aanmelding wordt gehonoreerd als:

 1. de gegevens volledig en correct zijn ingevuld;
 2. de gegevens naar het oordeel van CJP naar waarheid zijn ingevuld;
 3. de door de betreffende vestiging akkoord is gegaan met de alle hierboven genoemde voorwaarden;

De aanmelding wordt niet in behandeling genomen als:

 1. er gegevens ontbreken;
 2. CJP gerede twijfel heeft aan de juistheid van de gegevens. CJP kan te allen tijde een aanmelding afwijzen. CJP is een stichting in de zin van artikel 2:3 BW; tegen een afwijzing van een onjuiste of onvolledige aanmelding staat dus geen bestuursrechtelijk bezwaar of beroep open.

2.5.2 Cultuurkaart-budget bestellen

Aangemelde scholen worden vanaf september via e-mail uitgenodigd om in scholen.cjp.nl de Cultuurkaart-budget bestelling te plaatsen. Het is niet mogelijk om via een andere weg een Cultuurkaart-budget bestelling te doen. De budgetbestelperiode loopt van 1 september 2023 tot 31 januari 2024.

De budgethouder garandeert bij het aanleveren van de aantallen leerlingen dat deze daadwerkelijk bij de school staan ingeschreven. CJP hanteert een afwijkingsmarge van 10% van de aantallen die door de School zijn opgegeven ten opzichte van door DUO gepubliceerde leerlingenaantallen voor de vestiging. De school is zelf verantwoordelijk om binnen de in de voorwaarden gestelde termijnen de aanmelding en de bestelling van het Cultuurkaart-budget correct af te ronden.

Om een budgetbestelling te kunnen plaatsen dient een school één bij DUO geregistreerde vestiging aan het account in scholen.cjp.nl te hebben toegevoegd én dient er een upload van leerlingengegevens te zijn gedaan na 15 augustus 2023.

Op het bestelformulier in scholen.cjp.nl voert de budgethouder de volgende gegevens in:

 1. Het aantal leerlingen met Bijdrage School;
 2. Het aantal leerlingen zonder Bijdrage School;
 3. Het aantal docentenlidmaatschappen;
 4. Interesse in het Cultuurkaart-dossier.

Zodra een bestelling is ingediend ontvangen de directie en de budgethouder een bevestigingsmail met een samenvatting van bovenstaande. Na verzending van de bevestigingsmail heeft de School 5 werkdagen om bezwaar te maken. Hierna is het niet meer mogelijk om de bestelling te annuleren of aan te passen. CJP controleert de bestelling. Na goed- of afkeuring ontvangen de budgethouder en directie een e-mail.

2.5.3 Betaling factuur door de school

Zodra een bestelling is goedgekeurd door CJP wordt de factuur in scholen.cjp.nl klaargezet en kan deze gedownload worden. De factuur wordt ook verstuurd naar het factuur e-mailadres dat is opgegeven door de directie of bevoegd gedelegeerde. De school is zelf verantwoordelijk voor het opgeven van het correcte factuuradres en factuur e-mailadres.

De factuur bevat (indien besteld):

 1. Het aantal leerlingen met Bijdrage School x € 11;
 2. Het aantal leerlingen zonder Bijdrage School x € 2,75;
 3. Het aantal docentenlidmaatschappen x € 6 (de eerste 30 CJP-lidmaatschappen zijn gratis als de Cultuurkaart-budget bestelling vóór 1 november 2023 wordt geplaatst).

De betaling dient binnen 30 dagen na verzenddatum van de factuur voldaan te zijn. Als de school verzuimt te betalen dan:

 1. Zal CJP de school eventueel aanmanen te betalen, zo nodig wordt de vordering uit handen gegeven aan een incassobureau;
 2. Blijven het openstaande bedrag en de administratiekosten verschuldigd aan CJP;
 3. Heeft CJP het recht wettelijke rente te berekenen, daarnaast worden de incassokosten in rekening gebracht;
 4. Indien de school na meer dan drie maanden na de besteldatum de verschuldigde factuur nog niet heeft voldaan, komen de school en de leerlingen niet meer in aanmerking voor de Bijdrage OCW en wordt de aanmelding geannuleerd, onverminderd de gebondenheid van de school aan deze voorwaarden.

2.5.4 Uploaden leerlingengegevens en docentengegevens in scholen.cjp.nl

De budgethouder kan vanaf 1 september de gegevens van leerlingen en docenten uploaden in scholen.cjp.nl. De upload wordt gehonoreerd als de gegevens volgens de criteria van CJP zijn aangeleverd. De upload is voorwaardelijk om Cultuurkaart-budget te kunnen bestellen. De werkwijze is als volgt:

 1. In scholen.cjp.nl kan uitsluitend de budgethouder van de School een beperkte set van persoonsgegevens uploaden vanuit de leerlingenadministratie;
 2. Het gaat daarbij om de voor- en achternaam, e-mailadres (optioneel), leerjaar en klas van de leerling;
 3. De budgethouder kan als enige ook gegevens invoeren van docenten, die ook gebruik kunnen maken van het CJP-lidmaatschap;
 4. Het gaat daarbij om de voor- en achternaam, e-mailadres (optioneel);
 5. Deze gegevens worden in een database op een server in Nederland opgeslagen.

2.5.5 CJP-lidmaatschappen en OCW Budget distribueren

Het uitnodigen van leerlingen en docenten voor een CJP-lidmaatschap en het verdelen van Individueel Budget werkt als volgt:

 1. De budgethouder, of de door budgethouder aangewezen personen (Docent+), kan vanuit scholen.cjp.nl een uitnodiging voor een CJP-lidmaatschap versturen. Op dat moment maakt de database voor elke leerling en docent een unieke token aan waarmee een account en CJP-lidmaatschap aangemaakt kan worden;
 2. De budgethouder, of de door budgethouder aangewezen personen, bepaalt wanneer, aan wie en hoe vaak de uitnodiging wordt verstuurd;
 3. De budgethouder kan budget dat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ter beschikking heeft gesteld toewijzen aan de leerlingen die in het account in scholen.cjp.nl staan;
 4. Op 31 augustus van elk jaar worden de gegevens uit de database en scholen.cjp.nl gewist. De school uploadt vanaf 1 september de gegevens van het nieuwe schooljaar in het portaal en herhaalt bovenstaande stappen.

CJP-lidmaatschappen van leerlingen en docenten kunnen vroegtijdig worden beëindigd indien de aanvragende School niet meer meedoet aan de CJP Cultuurkaart, of als de verschuldigde bijdragen van de deelnemende school niet worden betaald. Het recht op gebruik van het CJP-lidmaatschap en de digitale kortingspas vervalt indien CJP vaststelt dat er sprake is van misbruik van het lidmaatschap door het CJP-lid.

2.5.6 Betalingen met Collectief Budget

Met Collectief Budget kunnen betalingen gedaan worden bij culturele instellingen die als acceptant zijn erkend door CJP, door middel van het plaatsen van een weborder in scholen.cjp.nl. Tegenover elke betaling staat een Culturele Prestatie zoals benoemd onder Definities.

Wanneer er een fout wordt gemaakt tijdens het plaatsen, afkeuren of goedkeuren van een weborder door de acceptant of school is CJP niet verantwoordelijk voor de oplossing. Dubbel aangemaakte, goedgekeurde en uitbetaalde weborders kunnen via het systeem niet teruggedraaid worden en de acceptant en school worden geacht dit onderling op te lossen. Hetzelfde geldt voor activiteiten die door de school of acceptant worden geannuleerd. Hierbij gelden de Algemene Voorwaarden van de desbetreffende acceptant. Wanneer er sprake is van overmacht aan de kant van de school en acceptant kan CJP hierin eventueel mediëren. In dat geval kan contact opgenomen worden met CJP via support@cjp.nl.

2.5.7 Betalingen met Individueel Budget

Met het Individueel Budget kunnen leerlingen zelfstandig op studenten.cjp.nl een betaling doen. De leerling claimt een voucher van € 5,50 die te besteden is bij de geselecteerde acceptant. Heeft de school Individueel Budget besteld dan kan de budgethouder dit toewijzen aan de leerlingen die in het account in scholen.cjp.nl staan. De leerling dient een actief CJP-lidmaatschap te hebben om het budget te kunnen uitgeven op studenten.cjp.nl.

2.5.8 Oneigenlijk gebruik van Cultuurkaart-budget

CJP toetst regelmatig op fraude en op geldigheid van transacties. Bij constatering van fraude of oneigenlijk gebruik zowel aan de kassa van de acceptant als achteraf, kan CJP aangifte doen van valsheid in geschrifte. In dat geval stelt CJP zowel de school als de acceptant op de hoogte. Geleden schade als gevolg van fraude of oneigenlijk gebruik wordt door CJP in rekening gebracht bij de betreffende school of acceptant.

Transacties zijn ongeldig als:

 1. Er geen Culturele Prestatie tegenover staat;
 2. Een betaling door een onbevoegde is gedaan;
 3. Er sprake is van fraude of oneigenlijk gebruik.

2.6 Verwerken persoonsgegevens

Er is voor de school een gerechtvaardigd belang om vanuit de leerlingenadministratie een set van persoonsgegevens te uploaden in scholen.cjp.nl zoals beschreven in 2.5.4. Het doel van cultuureducatie is immers verenigbaar met het doel van educatie op verschillende gebieden binnen het voortgezet onderwijs. De school heeft in het kader van cultuureducatie een geldige grondslag om gegevens van leerlingen en docenten in het portaal van CJP te uploaden.

De gegevens worden uitsluitend aan de school getoond in scholen.cjp.nl zodat alleen de budgethouder de eerder beschreven taken kan uitvoeren die horen bij de CJP Cultuurkaart. CJP is geen eigenaar van de gegevens en kan de gegevens niet inzien of gebruiken voor andere doelen. CJP heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en/of onrechtmatige verwerking in overeenstemming met de wettelijke vereisten. In de Algemene Verwerkersovereenkomst 4.0 van het Privacy Convenant beschrijft CJP haar werkwijze informatiebeveiliging en privacy.

Als een leerling (of docent) ervoor kiest om een lidmaatschap te nemen ontstaat tussen de leerling (inmiddels aan te merken als CJP-lid) en het CJP een directe relatie. De school is van dat proces geen onderdeel meer maar kan in scholen.cjp.nl wel zien welke leerlingen een lidmaatschap hebben genomen en welke leerlingen dit nog niet hebben gedaan. Voor de CJP-leden is het Privacy Statement van CJP van toepassing. Het Privacy Statement is voor iedereen te raadplegen op https://www.cjp.nl/privacy.

DEEL 3: CJP Pilot MBO Cultuurkaart scholen

3.1 Omschrijving van de CJP Pilot MBO Cultuurkaart

CJP voert de CJP Pilot MBO Cultuurkaart uit namens het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De CJP Pilot MBO Cultuurkaart loopt gedurende twee studiejaren: 2022-2023 en 2023-2024. Scholen die willen deelnemen aan de pilot kunnen vanaf 1 september 2022 tot en met 31 december 2023 instappen en doen dan mee tot aan het einde van de pilot op 31 december 2024.

De CJP Pilot MBO Cultuurkaart bestaat uit drie onderdelen die onlosmakelijk onderdeel uitmaken van de CJP Pilot MBO Cultuurkaart:

 1. Geoormerkt budget voor cultuuronderwijs (Pilot MBO Cultuurkaart budget);
 2. CJP-lidmaatschappen met digitale kortingspas voor studenten en docenten;
 3. Burgerschap-dossiers voor vastlegging en verslaglegging van culturele activiteiten;

3.1.1 Voorwaarden deelname CJP Pilot MBO Cultuurkaart

 1. Aan de CJP Pilot MBO Cultuurkaart kunnen deelnemen; scholen voor regulier middelbaar beroepsonderwijs in Nederland die vallen onder de Wet op educatie en beroepsonderwijs;
 2. Scholen mogen deelnemen met studenten, docenten en ondersteunend personeel uit de volgende leerwegen:
  1. Beroeps Opleidende Leerweg (BOL);
  2. Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL);
 3. Scholen zijn verplicht om alle studenten die op de deelnemende School zijn ingeschreven en zijn opgegeven bij DUO aan te melden voor de CJP Pilot MBO Cultuurkaart:
  1. Er moet één locatie opgegeven worden die is geregistreerd bij DUO;
  2. De hoogte van het Pilot MBO Cultuurkaart budget wordt gebaseerd op het totaal aantal studenten dat is geregistreerd bij DUO voor de opgegeven locatie;
 4. Een School kan gedurende de pilot één keer Pilot MBO Cultuurkaart budget bestellen;
 5. Scholen gaan een inspanningsverplichting aan om al het Pilot MBO Cultuurkaart budget uit te geven (CJP behoudt zich het recht voor om scholen actief aan te sturen op het uitgeven van het budget);
 6. Scholen gaan een inspanningsverplichting aan om CJP-lidmaatschappen te distribueren en activeren onder de studenten (CJP behoudt zicht het recht voor om scholen actief aan te sturen op het activeren van CJP-lidmaatschappen van studenten op een school);
 7. Culturele instellingen mogen deelnemen als acceptant wanneer ze voldoen aan de criteria zoals gesteld in hoofdstuk 4.

3.1.2 Inspanningsverplichtingen CJP

 1. Locaties die geregistreerd staan bij DUO worden door CJP uitgenodigd voor deelname aan de CJP Pilot MBO Cultuurkaart;
 2. CJP heeft de inspanningsverplichting om het betrokken bevoegd gezag tijdig te informeren over de mogelijkheid tot deelname aan de CJP Pilot MBO Cultuurkaart. De school is zelf verantwoordelijk om binnen de in de voorwaarden gestelde termijnen de school aan te melden. Het aanmelden voor de CJP Pilot MBO Cultuurkaart wordt uitgevoerd door de directie of een bevoegd gedelegeerde van de school.

3.2 Geoormerkt CJP Pilot MBO Cultuurkaart budget voor cultuuronderwijs

Het CJP Pilot MBO Cultuurkaart budget is opgebouwd uit het tegoed dat beschikbaar wordt gesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gekenmerkt als de Bijdrage OCW. Er wordt initieel € 10,50 over de deelnemende studenten verdeeld. Dit bedrag wordt door de school opgehoogd met € 10,50 per student waarmee er een bedrag van € 21,00 per student beschikbaar is. Het totaalbedrag is aan te merken als Collectief Budget en wordt ingezet voor groepsactiviteiten. Tenzij de school ervoor kiest de € 10,50 toe te wijzen aan het individu en daarmee te koppelen aan het CJP-lidmaatschap van de student. Dit bedrag is aan te merken als Individueel Budget en kan door de student alleen individueel uitgegeven worden. Voor sommige scholen kan er een Bijdrage Derden per student vanuit bijvoorbeeld de gemeente, provincie of een fonds beschikbaar gesteld worden.

3.2.1 Voorwaarden vrijkomen van de Bijdrage OCW

 1. De Bijdrage OCW wordt beschikbaar gesteld onder voorwaarde dat er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn;
 2. De school heeft een budgetbestelling geplaatst op scholen.cjp.nl;
 3. CJP heeft de budgetbestelling goedgekeurd en daarmee een factuur voor de School aangemaakt;
 4. De Bijdrage OCW wordt besteedbaar voor de school nadat de School de factuur heeft betaald;
 5. De Bijdrage School wordt besteedbaar voor de school nadat de School de factuur heeft betaald;
 6. De eventuele Bijdrage Derden wordt besteedbaar nadat de derde partij de factuur heeft betaald die door CJP is opgesteld.

3.2.2 Volgorde van bestedingen

Het Pilot MBO Cultuurkaart budget wordt in een MBO Cultuurkaart-jaar via een vaste volgorde uitgegeven. Bij besteding zal eerst de Bijdrage School worden aangesproken, daarna de Bijdrage OCW en als laatste de eventuele Bijdrage Derden.

3.2.3 Geldigheid van de budgetten

Collectief en Individueel Pilot MBO Cultuurkaart budget is besteedbaar tot en met 31 december 2024 en vervalt daarna. Dit geldt voor zowel de Bijdrage School, de Bijdrage OCW en de Bijdrage Derden. Bij het niet volledig besteden van het budget wordt aan het einde van de CJP Pilot MBO Cultuurkaart uitgerekend hoeveel er over is van de Bijdrage School. Dit bedrag wordt teruggestort naar de school. De budgethouder en het bevoegd gezag wordt hierover door CJP geïnformeerd.

3.3 CJP-lidmaatschappen met digitale kortingspas voor studenten en docenten

Onlosmakelijk onderdeel van de CJP Pilot MBO Cultuurkaart is het CJP-lidmaatschap voor studenten en docenten in het middelbaar beroepsonderwijs waarmee in Nederland korting, voordeel en voorrang gekregen kan worden bij aangesloten culturele en commerciële organisaties. De kosten voor het CJP-lidmaatschap verkregen via school bedragen € 2,50,- per student per jaar waarvoor Individueel Budget is besteld. Het CJP-lidmaatschap is gratis voor de studenten waarvoor Collectief Budget is besteld. Voor docenten en ondersteunend personeel van scholen in het middelbaar beroepsonderwijs is het CJP-lidmaatschap gratis.

3.4 Burgerschap-dossiers

Het Burgerschap-dossier is een digitale mix van een portfolio, een dossier, een tijdlijn, een bibliotheek en een inspiratiebron. Het dossier helpt docenten om ontwikkeling van hun studenten te structureren en vast te leggen. Dit sluit aan bij de kaders en eisen die de docent, de school en de inspectie stellen rond het burgerschapsonderwijs. Het Burgerschapsdossier is onderdeel van de CJP Pilot MBO Cultuurkaart en wordt gratis ter beschikking gesteld aan de deelnemers. Scholen melden zich apart aan voor het Burgerschapsdossier, en sluiten hiervoor een aparte overeenkomst af.

3.5 Procedures CJP Pilot MBO Cultuurkaart

3.5.1 Aanmelden School voor deelname aan de CJP Pilot MBO Cultuurkaart

Alleen bij aanmelding volgens de in deze voorwaarden genoemde criteria ontstaat een privaatrechtelijke rechtsverhouding tussen CJP en de school.

Het bevoegd gezag of bevoegd gedelegeerde:

 1. Meldt de school aan voor deelname aan de CJP Pilot MBO Cultuurkaart op scholen.cjp.nl. De bijbehorende, bij DUO geregistreerde locatie wordt geïdentificeerd en geselecteerd op basis van het bij DUO bekende RIO-nummer of postcode;
 2. Controleert de gegevens van de School en/of vult de gegevens aan;
 3. Voert de gegevens van de budgethouder op;
 4. Stelt zich garant voor de juistheid van de aangeleverde gegevens;
 5. Bevestigt akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden en het Privacy Statement van CJP, en verklaart bekend te zijn met de Algemene Voorwaarden CJP die van toepassing zijn op de rechtsverhouding tussen CJP en alle CJP-leden;
 6. Bevestigt (voor zover noodzakelijk) het mandaat of de gedelegeerde bevoegdheid van de budgethouder voor het aanleveren van gegevens;
 7. Krijgt per e-mail een bevestiging van de aanmelding.

De aanmelding wordt gehonoreerd als:

 1. De gegevens volledig en correct zijn ingevuld;
 2. De gegevens naar het oordeel van CJP naar waarheid zijn ingevuld;
 3. De door de betreffende locatie akkoord is gegaan met de alle hierboven genoemde voorwaarden.

De aanmelding wordt niet in behandeling genomen als:

 1. Er gegevens ontbreken;
 2. CJP gerede twijfel heeft aan de juistheid van de gegevens. CJP kan te allen tijde een aanmelding afwijzen. CJP is een stichting in de zin van artikel 2:3 BW; tegen een afwijzing van een onjuiste of onvolledige aanmelding staat dus geen bestuursrechtelijk bezwaar of beroep open.

3.5.2 Pilot MBO Cultuurkaart budget bestellen

Scholen kunnen vanaf september 2022 in scholen.cjp.nl Pilot MBO Cultuurkaart budget bestellen. Het is niet mogelijk om via een andere weg de budgetbestelling te plaatsen. Budget kan besteld worden tot en met 31 december 2023.

De budgethouder garandeert bij het aanleveren van de aantallen studenten dat deze daadwerkelijk bij de school staan ingeschreven. CJP hanteert een afwijkingsmarge van 10% van de aantallen die door de school zijn opgegeven ten opzichte van door DUO gepubliceerde studentenaantallen voor de locatie. De school is zelf verantwoordelijk om binnen de in de voorwaarden gestelde termijnen de aanmelding en de bestelling van het budget correct af te ronden.

Om een budgetbestelling te kunnen plaatsen dient een school één locatie aan het account in scholen.cjp.nl te hebben toegevoegd én dient er een upload van studentengegevens te zijn gedaan na 15 augustus 2022.

Op het bestelformulier in scholen.cjp.nl voert de budgethouder de volgende gegevens in:

 1. Het aantal studenten met Bijdrage School;
 2. Het aantal studenten zonder Bijdrage School.

Zodra een bestelling is ingediend ontvangen de directie en de budgethouder een bevestigingsmail met een samenvatting van bovenstaande. Na verzending van de bevestigingsmail heeft de School 5 werkdagen om bezwaar te maken. Hierna is het niet meer mogelijk om de bestelling te annuleren of aan te passen. CJP controleert de bestelling. Na goed- of afkeuring ontvangen de budgethouder en directie een e-mail.

3.5.3 Betaling factuur door de school

Zodra een bestelling is goedgekeurd door CJP wordt de factuur in scholen.cjp.nl klaargezet en kan deze gedownload worden. De factuur wordt ook verstuurd naar het factuur e-mailadres dat is opgegeven door de directie of bevoegd gedelegeerde. De school is zelf verantwoordelijk voor het opgeven van het correcte factuuradres en factuur e-mailadres.

De factuur bevat (indien besteld):

 1. Het aantal studenten met Bijdrage School x € 10,50;
 2. Het aantal studenten zonder Bijdrage School x € 2,50;

De betaling dient binnen 30 dagen na verzenddatum van de factuur voldaan te zijn. Als de school verzuimt te betalen dan:

 1. Zal CJP de school eventueel aanmanen te betalen, zo nodig wordt de vordering uit handen gegeven aan een incassobureau;
 2. Blijven het openstaande bedrag en de administratiekosten verschuldigd aan CJP;
 3. Heeft CJP het recht wettelijke rente te berekenen, daarnaast worden de incassokosten in rekening gebracht;
 4. Indien de school na meer dan drie maanden na de besteldatum de verschuldigde factuur nog niet heeft voldaan, komen de school en de studenten niet meer in aanmerking voor de Bijdrage OCW en wordt de aanmelding geannuleerd, onverminderd de gebondenheid van de school aan deze voorwaarden.

3.5.4 Uploaden studentengegevens en docentengegevens in scholen.cjp.nl

De budgethouder kan vanaf 1 september de gegevens van studenten en docenten uploaden in scholen.cjp.nl. De upload wordt gehonoreerd als de gegevens volgens de criteria van CJP zijn aangeleverd. De upload voorwaardelijk om Pilot MBO Cultuurkaart budget te kunnen bestellen. De werkwijze is als volgt:

 1. In scholen.cjp.nl kan uitsluitend de budgethouder van de school een beperkte set van persoonsgegevens uploaden vanuit de studentenadministratie;
 2. Het gaat daarbij om de voor- en achternaam, e-mailadres (optioneel), studiejaar en opleiding van de student;
 3. De budgethouder kan als enige ook gegevens invoeren van docenten, die ook gebruik kunnen maken van het CJP-lidmaatschap;
 4. Het gaat daarbij om de voor- en achternaam, e-mailadres (optioneel);
 5. Deze gegevens worden in een database op een server in Nederland opgeslagen.

3.5.5 CJP-lidmaatschappen en OCW Budget distribueren

Het uitnodigen van studenten (en docenten) voor een CJP-lidmaatschap en het verdelen van Individueel Budget werkt als volgt:

 1. De budgethouder, of de door budgethouder aangewezen personen (Docent+), kan vanuit scholen.cjp.nl een uitnodiging voor een CJP-lidmaatschap versturen. Op dat moment maakt de database voor elke student en docent een unieke token aan waarmee een account en CJP-lidmaatschap aangemaakt kan worden;
 2. De budgethouder, of de door budgethouder aangewezen personen, bepaalt wanneer, aan wie en hoe vaak de uitnodiging wordt verstuurd;
 3. De budgethouder kan budget dat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ter beschikking heeft gesteld toewijzen aan de studenten die in het account in scholen.cjp.nl staan;
 4. Op 31 augustus van elk jaar worden de gegevens uit de database en scholen.cjp.nl gewist. De school uploadt vanaf 1 september de gegevens van het nieuwe studiejaar in het portaal en herhaalt bovenstaande stappen.

CJP-lidmaatschappen van studenten en docenten kunnen vroegtijdig worden beëindigd indien de aanvragende school niet meer meedoet aan de CJP Pilot MBO Cultuurkaart, of als de verschuldigde bijdragen van de deelnemende school niet worden betaald. Het recht op gebruik van het CJP-lidmaatschap en de digitale kortingspas vervalt indien CJP vaststelt dat er sprake is van misbruik van het lidmaatschap door het CJP-lid.

3.5.6 Betalingen met Collectief Budget

Met het Collectief Budget kunnen bestellingen geplaatst worden en betalingen gedaan worden bij culturele instellingen die als acceptant zijn erkend, door middel van het plaatsen van een weborder in scholen.cjp.nl. Tegenover elke betaling staat een Culturele Prestatie zoals benoemd onder Definities.

Wanneer er een fout wordt gemaakt tijdens het plaatsen, afkeuren of goedkeuren van een weborder door de acceptant of school is CJP niet verantwoordelijk voor de oplossing. Dubbel aangemaakte, goedgekeurde en uitbetaalde weborders kunnen via het systeem niet teruggedraaid worden en de acceptant en school worden geacht dit onderling op te lossen. Hetzelfde geldt voor activiteiten die door de school of acceptant worden geannuleerd. Hierbij gelden de Algemene Voorwaarden van de desbetreffende acceptant. Wanneer er sprake is van overmacht aan de kant van de school en acceptant kan CJP hierin eventueel mediëren. In dat geval kan contact opgenomen met CJP via support@cjp.nl.

3.5.7 Betalingen met Individueel Budget

Met het Individueel Budget kunnen studenten zelfstandig op studenten.cjp.nl een betaling doen. De student claimt een voucher van € 5,25 die te besteden is bij de geselecteerde acceptant. Heeft de school Individueel Budget besteld dan kan de budgethouder dit toewijzen aan de studenten die in het account in scholen.cjp.nl staan. De student dient een actief CJP-lidmaatschap te hebben om het budget te kunnen uitgeven op studenten.cjp.nl.

3.5.8 Oneigenlijk gebruik van CJP Pilot MBO Cultuurkaart budget

CJP toetst regelmatig op fraude en op geldigheid van transacties. Bij constatering van fraude of oneigenlijk gebruik zowel aan de kassa van de acceptant als achteraf, kan CJP aangifte doen van valsheid in geschrifte. In dat geval stelt CJP zowel de school als de acceptant op de hoogte. Geleden schade als gevolg van fraude of oneigenlijk gebruik wordt door CJP in rekening gebracht bij de betreffende school of acceptant.

Transacties zijn ongeldig als:

 1. Er geen Culturele Prestatie tegenover staat;
 2. Een betaling door een onbevoegde is gedaan;
 3. Er sprake is van fraude of oneigenlijk gebruik.

3.6 Verwerken persoonsgegevens

Er is voor de school een gerechtvaardigd belang om vanuit de studentenadministratie een set van persoonsgegevens te uploaden in scholen.cjp.nl zoals beschreven in 3.5.4. Het doel van cultuureducatie is immers verenigbaar met het doel van educatie op verschillende gebieden binnen het middelbaar beroepsonderwijs. De school heeft in het kader van cultuureducatie een geldige grondslag om gegevens van studenten en docenten in het portaal van CJP te uploaden.

De gegevens worden uitsluitend aan de school getoond in scholen.cjp.nl zodat alleen de budgethouder de eerder beschreven taken kan uitvoeren die horen bij de CJP Pilot MBO Cultuurkaart. CJP is geen eigenaar van de gegevens en kan de gegevens niet inzien of gebruiken voor andere doelen. CJP heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en/of onrechtmatige verwerking in overeenstemming met de wettelijke vereisten. In de Algemene Verwerkersovereenkomst 4.0 van het Privacy Convenant beschrijft CJP haar werkwijze informatiebeveiliging en privacy.

Als een student ervoor kiest om een lidmaatschap te nemen ontstaat tussen de student (inmiddels aan te merken als CJP-lid) en het CJP een directe relatie. De school is van dat proces geen onderdeel meer maar kan in scholen.cjp.nl wel zien welke studenten een lidmaatschap hebben genomen en welke studenten dit nog niet hebben gedaan. Voor de CJP-leden is het Privacy Statement van CJP van toepassing. Het Privacy Statement is voor iedereen te raadplegen op https://www.cjp.nl/privacy.

DEEL 4: Acceptanten

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op culturele organisaties die als acceptant staan geregistreerd bij CJP en culturele organisaties die zich willen aanmelden als acceptant om aanspraak te kunnen maken op de budgetten die onderdeel zijn van de CJP Cultuurkaart en CJP Pilot MBO Cultuurkaart.

4.1 Voorwaarden om te worden geaccepteerd als acceptant

Er gelden een aantal voorwaarden om te worden toegelaten als acceptant (CJP beoordeelt elke aanvraag individueel):

 1. De aanvrager produceert cultureel educatief aanbod of maatschappelijk educatief aanbod.
 2. Het aanbod is ontwikkeld door professionals
 3. Het cultureel educatief aanbod is geschikt voor het voortgezet onderwijs en/of het middelbaar beroepsonderwijs
 4. De aanvrager is niet als werknemer aan een school verbonden
 5. Het aanbod bevat minstens een van de onderstaande componenten:
 • De uitdaging om fantasie te gebruiken
 • De uitdaging om nieuwe dingen te bedenken, inbrengen of ontwerpen
 • Creatieve uitingen als toneel- of rollenspel, zang, dans, muziek, fotografie, tekenen en schilderen, beeldend vormgeven ….
 • De uitdaging om na te denken in beelden
 • De uitdaging om ongebruikelijke oplossingen te verzinnen.

4.2 Toelatingsprocedure

Als de culturele organisatie of individuele kunstenaar voldoet aan bovenstaande criteria 1 t/m 5 dan kan de organisatie of de individuele kunstenaar het aanmeldformulier invullen op partners.cjp.nl. CJP beoordeelt het hele jaar door alle ingediende aanvragen om acceptant te worden.

De acceptant is verplicht gegevens aan CJP te verstrekken die betrekking hebben op de culturele activiteiten die de organisatie uitvoert. Ook wijst de acceptant een medewerker aan die fungeert als coördinator voor door scholen af te nemen activiteiten en voor communicatie vanuit CJP.

Indien CJP een aanvraag van een culturele organisatie of individuele kunstenaar honoreert, ontvangt de betreffende organisatie of individuele kunstenaar daarover een e-mail (evenals afgewezen aanvragen). De organisatie wordt dan opgenomen in de lijst van culturele organisaties en individuele kunstenaars die gerechtigd zijn betalingen te accepteren met budget dat beschikbaar is gesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor de CJP Cultuurkaart en CJP Pilot MBO Cultuurkaart.

4.3 Bestaande acceptanten

De acceptant is verplicht aan te geven of er wijzigingen zijn in de hierboven gestelde criteria. Wijzigingen die ertoe leiden dat de culturele organisatie of individuele kunstenaar niet meer voldoet aan de gestelde criteria, kunnen tot gevolg hebben dat de culturele organisatie of individuele kunstenaar niet langer gerechtigd is CJP Cultuurkaart of CJP Pilot MBO Cultuurkaart betalingen te accepteren.

4.4 Aanleveren en beheren gegevens

De acceptant is zelf verantwoordelijk voor het aanleveren en controleren van de juiste organisatiegegevens (zoals sector en type activiteit) en contactgegevens (zoals naam, adres, contactpersoon, e-mailadres en IBAN-gegevens). Deze gegevens kunnen worden gecontroleerd in het account op partners.cjp.nl. CJP is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade op directe of indirecte wijze die ontstaat door onjuiste aanlevering of verwerking van deze gegevens. Onjuistheid van de gegevens kan leiden tot het intrekken van de status als acceptant. Schade die ontstaat door het niet beheren van de eigen gegevens zijn voor rekening van de acceptant. CJP vraagt acceptanten om zorgvuldig met de inloggegevens om te gaan, om mogelijke risico’s op fraude en misbruik zo veel mogelijk te beperken.

4.5 Gelden innen

Gelden uit de budgetten van scholen kunnen alleen geïnd worden als er een culturele prestatie tegenover staat. In het account op partners.cjp.nl kan een weborder worden aangemaakt. Als de acceptant naast de culturele activiteiten ook andere bezigheden aanbiedt of uitvoert, mogen de schoolbudgetten hiervoor niet als betaalmiddel worden geaccepteerd.

4.5.1 Bijdrage acceptant

Acceptanten zijn verplicht om over elke budgetbetaling 5% afdracht van het totale weborder bedrag af te staan aan CJP als bijdrage aan de werkzaamheid van de platformen waarop de CJP Cultuurkaart en CJP Pilot MBO Cultuurkaart geadministreerd worden en aan de financiering van de budgetten die aan scholen beschikbaar worden gesteld. De afdracht wordt automatisch verwerkt wanneer een weborder door CJP wordt uitbetaald. acceptanten krijgen 95% van het totale weborder bedrag uitgekeerd. Bij de berekening van de afdracht zijn er afrondingsverschillen mogelijk. CJP berekent de afdracht op cent-basis. Het is niet toegestaan deze 5% afdracht door te berekenen aan de school.

4.5.2 Uitbetaling

De uitbetaling van de weborder minus de 5% uitbetaalafdracht geschiedt giraal door Stichting CJP op de bankgirorekening van de betreffende acceptant. CJP verwerkt deze financiële afhandeling in opdracht van de Stichting Cultuurkaartcentrale die verantwoordelijk is voor de juiste verdeling van de financiële middelen toevertrouwd door de scholen, ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of derden.

4.5.3 BTW

Acceptanten zijn verplicht om over het uitbetaalde bedrag (95% van het totale transactiebedrag) BTW af te dragen (mits ze zijn vrijgesteld van BTW over culturele activiteiten). Het btw-tarief dat van toepassing is, kan per sector verschillen. De afdracht plicht (afhankelijk van het geldende btw-tarief) ontstaat op het moment dat de financiële tegenwaarde van de transactie is ontvangen.

4.6 Korting voor CJP-leden

De acceptant met een publieksfunctie waarvoor door bezoekers tickets kunnen worden gekocht wordt geacht CJP-korting te geven aan CJP-leden en het kortingstarief is het meest gunstige tarief die geldt voor de doelgroep. Deze CJP-korting is een belangrijke pijler voor de CJP Cultuurkaart en CJP Pilot MBO Cultuurkaart en helpt scholen om de investeringen die ze doen voor het cultuuronderwijs naar de diverse stakeholders te verantwoorden. Acceptanten met een publieksfunctie die geen CJP-korting voor CJP-leden hanteren kunnen hun status als acceptant verliezen. Alle CJP-leden (ook docenten) hebben op vertoon van de digitale CJP-pas recht op het aangepaste tarief. De acceptant wordt gevraagd om de CJP-korting aan te geven in hun eigen webshop, aan de kassa op locatie en bij CJP.

De digitale CJP-passen zijn voorzien van voornaam, achternaam, geboortedatum van de desbetreffende jongere of docent en, indien van toepassing, de naam van de school. Daarnaast bevat de digitale CJP-pas het CJP-logo en, indien van toepassing, het Cultuurkaart-logo of het MBO Cultuurkaart-logo. Van acceptanten wordt verwacht dat zij aan de hand van de gegevens op de digitale pas controleren of de drager van de digitale pas ook de daadwerkelijke eigenaar is.

4.7 Ontnemen erkenning acceptant

CJP is gerechtigd de culturele organisatie of individuele kunstenaar de erkenning als acceptant te ontnemen als de culturele organisatie of individuele kunstenaar niet (meer) voldoet aan de criteria. Het intrekken van de status wordt via e-mail aan de geregistreerde contactpersoon bekend gemaakt. De intrekking volgt één maand na deze email waarbij wordt gevraagd om alle openstaande weborders af te handelen. De acceptant kan binnen veertien dagen na aankondiging een reactie per e-mail sturen naar support@cjp.nl.

DEEL 5: CJP-leden

Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op de CJP-lidmaatschapsovereenkomst tussen CJP en CJP-leden; de lidmaatschappen voor leerlingen, studenten en docenten als onderdeel van de CJP Cultuurkaart en de CJP Pilot MBO Cultuurkaart die door Stichting Cultureel Jongerenpaspoort beschikbaar worden gesteld en jongeren tot 30 jaar die zelf een CJP-lidmaatschap afnemen en hier een jaarlijkse bijdrage voor betalen. CJP-leden krijgen korting, voordeel en voorrang bij aangesloten culturele en commerciële organisaties. Deze staan vermeld op www.cjp.nl.

5.1 Voorwaarden voor het verkrijgen van een CJP-lidmaatschap met digitale kortingspas

 1. Leerlingen, studenten en docenten ontvangen hun lidmaatschap op basis van collectieve aanmelding door de onderwijsinstelling waar zij onderwijs volgen/geven. Op het voorgezet onderwijs geldt dit voor leerlingen en docenten die op een school zitten die meedoet met de CJP-Cultuurkaart. Op het middelbaar beroepsonderwijs geldt dit voor alle studenten en docenten/ondersteunend personeel die op een school zitten die valt onder de Wet op educatie en beroepsonderwijs;
 2. Jongeren tot 30 jaar die niet onder bovenstaande vallen kunnen een CJP-lidmaatschap kopen op shop.cjp.nl.

5.2 Rechten CJP-leden

 1. Een CJP-lid kan de door de deelnemende culturele organisatie vastgestelde korting, voordeel of voorrang verkrijgen op vertoon van de digitale kortingspas;
 2. Een CJP-lid heeft altijd toegang tot de digitale kortingspas op www.cjp.nl. De CJP kan ook geprint of via een foto op de smartphone getoond worden;
 3. Een CJP-lid kan online korting, voordeel of voorrang krijgen door in te loggen op www.cjp.nl;
 4. Een CJP-lid kan deelnemen aan door CJP speciaal voor leden georganiseerde acties en evenementen.

5.3 Plichten CJP-leden

 1. Het CJP-lid dient zestien jaar of ouder te zijn om een account en CJP-lidmaatschap met digitale kortingspas zelfstandig te kunnen registeren bij CJP en om gebruik te kunnen maken van CJP-aanbiedingen en deel te kunnen nemen aan acties en evenementen. Indien het CJP-lid nog niet de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt, moet het CJP-lid zijn/haar ouders of wettelijke vertegenwoordigers verwittigen bij het aangaan van het CJP-lidmaatschap. Voor het gebruik maken van het CJP-aanbod moet het CJP-lid toestemming van zijn/haar ouders of wettelijke vertegenwoordigers hebben;
 2. Het CJP-lid dient de inlog gegevens van het CJP-lidmaatschap zorgvuldig te bewaren en is verantwoordelijk voor elk gebruik ervan;
 3. Het CJP-lid dient persoonlijke gegevens en iedere andere wijziging die relevant is voor de uitvoering van de Overeenkomst zelf zo spoedig mogelijk via “Mijn CJP” op www.cjp.nl door te voeren;
 4. Het CJP-lidmaatschap mag niet gebruikt worden voor onwettige doeleinden;
 5. Het CJP-lid komt alleen in aanmerking voor korting, voordeel of voorrang indien het CJP-lid zich op juiste wijze heeft geregistreerd op mijn.cjp.nl.

5.4 De activatiecode

Met een activatiecode kan het CJP-lidmaatschap verkregen worden door de code in te vullen op mijn.cjp.nl/activeren. Een activatiecode kan op de volgende manieren verkregen worden:

 1. Een school die deelneemt aan de CJP Cultuurkaart of CJP Pilot MBO Cultuurkaart stuurt vanuit scholen.cjp.nl een e-mail met activatiecode naar de leerlingen, studenten en docenten/ondersteunend personeel. Hiervoor uploadt de school persoonsgegevens in scholen.cjp.nl. In het privacy statement (https://www.cjp.nl/privacy) van CJP wordt uiteengezet welke persoonsgegevens CJP verwerkt;
 2. Leerlingen en docenten in het middelbaar beroepsonderwijs kunnen een activatiecode ook zelf opvragen via mijn.cjp.nl/registreren. Na het invullen van de gegevens wordt er een activatiecode toegestuurd;
 3. Jongeren tot 30 jaar die niet in aanmerking komen voor een CJP via school kunnen een activatiecode kopen op shop.cjp.nl. De activatiecode verschijnt na het afronden van de aankoop in beeld en wordt ook via e-mail toegestuurd.

5.5 Activeren en beheren van het account met CJP-lidmaatschap en de digitale kortingspas

Met de bovengenoemde activatiecode kan een account met CJP-lidmaatschap en digitale kortingspas aangemaakt worden via mijn.cjp.nl/activeren door het formulier in te vullen en akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden en het Privacy Statement van CJP. Het account geeft toegang tot een persoonlijke omgeving op mijn.cjp.nl waar het CJP-lid persoonsgegevens en het CJP-lidmaatschap kan beheren en de digitale kortingspas kan oproepen. Een CJP-lid kan te allen tijde een verzoek indienen om persoonsgegevens te laten verwijderen uit de CJP-database door te mailen naar support@cjp.nl. Verzoeken worden binnen 15 werkdagen gehonoreerd.

5.6 CJP-aanbod

5.6.1 Voorwaarden gebruik CJP-lidmaatschap voor CJP-aanbod

Het CJP-lidmaatschap wordt gebruikt om het CJP-lid korting, voordeel en voorrang te bieden. Communicatie over aanbiedingen gebeurt altijd vanuit CJP. CJP informeert het CJP-lid onder meer via de website www.cjp.nl over bij welke Partners de digitale kortingspas wordt geaccepteerd. CJP spant zich in om deze informatie regelmatig te actualiseren. Tussentijdse wijzigingen in het aanbod van deelnemende partners en de door hen aangeboden korting, voordeel of voorrang zijn mogelijk.

Het CJP-lid moet voor de aankoop zelf om korting, voordeel of voorrang vragen bij de partner. De partner bepaalt of en onder welke voorwaarden de aanbieding wordt verleend. Vanwege economische of risicobeperkende motieven kunnen partners aanvullende of afwijkende eisen stellen in verband met het accepteren van de digitale kortingspas, zoals het vragen van legitimatie.

Voor iedere actie die door CJP wordt gecommuniceerd geldt zolang de voorraad strekt. Indien er meer inschrijvingen zijn dan plaatsen, geldt het principe wie het eerst komt, die het eerst maalt. Indien het aantal deelnemers groter is dan de beschikbare mogelijkheden is er geen recht op welke vergoeding of compensatie dan ook.

5.6.2 Aansprakelijkheid CJP-aanbod

CJP houdt zich aan de wet en aan de reclamecodes, en zal (indien en voor zover gericht op CJP-leden onder de dan geldende wettelijke minimumleeftijd) geen commerciële proposities bouwen rondom alcohol, tabak, seks, religie, politiek of drugs tenzij die propositie behelst de veiligheid, preventie, gezondheid of anderszins in verband met de genoemde thema’s.

Ondanks het feit dat CJP zich inspant om de juiste en meest actuele aanbiedingen te communiceren, is het mogelijk dat een aanbieding niet of onjuist vermeld wordt door CJP. CJP kan in dat geval niet aansprakelijk gehouden worden om achteraf compensatie te verlenen of anderszins schade aan CJP-leden te vergoeden voor niet of onjuist verleende korting, voordeel of voorrang. CJP is evenmin gehouden om te bemiddelen tussen het CJP-lid en de Partner ter zake van geschillen over de aanbieding.

CJP is niet aansprakelijk of verantwoordelijke voor:

 1. Het mislopen van een korting of winactie als gevolg van een storing van de website www.cjp.nl en/of specifieke actiewebsites;
 2. Enige schade, hoe ook genaamd, ongeacht de rechtsgrond waarop de schadevordering is gebaseerd, in verband met producten of diensten die het CJP-lid heeft aangekocht. Voor klachten over de aangekochte producten en diensten kan het CJP-lid uitsluitend terecht bij de Partner;
 3. Aanbiedingen van de door haar geselecteerde Partners. Als het CJP-lid op een aanbieding ingaat en een product of dienst aanschaft, sluit het CJP-lid rechtstreeks met de Partner een (koop)overeenkomst af, niet met of middels CJP;
 4. Het niet verlenen van het aanbod door de Partner.

5.6.3 Winacties

Over de uitslagen van winacties wordt niet gecorrespondeerd. CJP houdt te allen tijde het recht om eenzijdig zonder kennisgeving actievoorwaarden te wijzigen, aan te passen en/of te annuleren. Bij constatering van oneigenlijk gebruik/deelname (fraude) kan CJP de inschrijving van een deelnemer en diens recht op de uitgeloofde prijs ongeldig verklaren. CJP is niet aansprakelijk voor enige (letsel)schade voortvloeiende uit acties, aanbiedingen of activiteiten.

5.6.4 Marketingcommunicatie CJP-aanbod

Wanneer het CJP-lid daarvoor toestemming heeft gegeven door middel van een “opt-in”, stuurt CJP informatie over het CJP-aanbod, aanbiedingen, winacties en events. Wanneer het CJP-lid geen gerichte CJP-aanbiedingen wenst te ontvangen, kan het CJP-lid dat aangeven door in te loggen op “Mijn CJP” via de website om zijn of haar gegevens aan te passen of door gebruik te maken van de uitschrijf mogelijkheden in ieder bericht. In het Privacy statement van CJP staat beschreven hoe CJP omgaat met de persoonsgegevens van CJP-leden.

5.7 Overige bepalingen en klachten CJP-lidmaatschapsovereenkomst

Het CJP-lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. CJP is gerechtigd bepaalde rechten en verplichtingen uit de CJP-lidmaatschapsovereenkomst over te dragen of uit te besteden aan derden, mits wordt voldaan aan de daaraan te stellen wettelijke randvoorwaarden. CJP werkt samen met betrouwbare Partners met wie zij schriftelijke afspraken heeft vastgelegd met betrekking tot de omgang en beveiliging van persoonsgegevens.

CJP is te allen tijde bevoegd deze CJP-lidmaatschapsovereenkomst te wijzigen of aan te vullen door middel van kennisgeving aan het CJP-lid. Kennisgeving geschiedt per e-mail en via www.cjp.nl. Indien het CJP-lid niet akkoord gaat met de wijziging en/of aanvulling is het CJP-lid binnen een maand na bedoelde kennisgeving gerechtigd om de CJP-lidmaatschapsovereenkomst te beëindigen. Indien het CJP-lid van deze mogelijkheid geen gebruik maakt dan wel - indien dat eerder is – het lidmaatschap blijft gebruiken, verklaart het CJP-lid zich akkoord met de aldus gewijzigde CJP-lidmaatschapsovereenkomst.

Op de CJP-lidmaatschapsovereenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. Eventuele geschillen die niet in goed overleg kunnen worden opgelost worden uitsluitend voorgelegd aan een bevoegde rechter te Amsterdam.

Ondanks alle zorgvuldigheid die wij besteden aan onze dienstverlening kan het voorkomen dat je niet tevreden bent. Je kunt je klacht via het contactformulier op cjp.nl kenbaar maken of door een e-mail te sturen naar support@cjp.nl. Ook is het mogelijk om een klacht in te dienen bij een onafhankelijke externe klachtvoorziening.

5.8 Verwerken persoonsgegevens

CJP heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en/of onrechtmatige verwerking in overeenstemming met de wettelijke vereisten. In het Privacy Statement, te raadplegen op https://www.cjp.nl/privacy, beschrijft CJP haar werkwijze informatiebeveiliging en privacy en is er een overzicht te vinden van de categorieën persoonsgegevens en voor welke doeleinden persoonsgegevens worden verwerkt.

CJP verstrekt alleen persoonsgegeven aan derden in opdracht van het CJP-lid of wanneer dit noodzakelijk is voor het verlenen van haar diensten. Bijvoorbeeld voor de verwerking van betalingen, versturen van mailingen, hosting, beheer en onderhoud, deelname aan winacties of in geval van een wettelijke verplichting. In geval van een wettelijke verplichting, verifieert CJP voorafgaande de verstrekking de grondslag van het verzoek en de identiteit van de verzoeker.

5.9 Speciale bepaling voor CJP-leden die een lidmaatschap via school krijgen

Scholen die deelnemen aan de CJP Cultuurkaart of pilot de pilot MBO Cultuurkaart geven CJP de opdracht tot beschikbaar stellen van CJP-lidmaatschappen in privaatrechtelijke zin. Dat betekent dat formeel de school opdrachtgever is, en CJP als uitvoerder van de CJP Cultuurkaart en de pilot MBO Cultuurkaart de opdrachtnemer is. Op de rechtsverhouding tussen CJP en de individuele CJP-leden deze algemene voorwaarden en het privacy statement van CJP van toepassing.

5.9.1 Duur van de CJP-lidmaatschapsovereenkomst

Een CJP-lidmaatschap in het voortgezet onderwijs is een schoolperiode geldig en verloopt daarna automatisch op 31 december.

Een CJP-lidmaatschap in het mbo is geldig tot en met 31 december 2024.

5.9.2 Beëindiging CJP-lidmaatschapsovereenkomst

De CJP-lidmaatschapsovereenkomst kan worden beëindigd indien de aanvragende school waar de leerling, student of docent/ondersteunend personeel aan verbonden is niet meer meedoet aan de CJP Cultuurkaart of de pilot MBO Cultuurkaart, of als de verschuldigde bijdragen van de deelnemende school niet worden betaald. Het recht op gebruik van het CJP-lidmaatschap en de digitale kortingspas vervalt indien CJP vaststelt dat er sprake is van misbruik van het lidmaatschap door het CJP-lid.

5.9.3 Budget van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Leerlingen en studenten van scholen die meedoen met de CJP Cultuurkaart of de pilot MBO Cultuurkaart kunnen budget toegewezen krijgen dat door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap beschikbaar is gesteld voor cultuureducatie. Dit is afhankelijk van hoe de school deelneemt aan de CJP Cultuurkaart of de pilot MBO Cultuurkaart. Budget is uit te geven op studenten.cjp.nl aan een ticket of voucher die bij culturele instelling ingezet kan worden voor (korting op een) toegangskaartje (eventueel naast de al geldende CJP-korting). De leerling/student ontvangt een e-mail zodra er budget is toegewezen vanuit de school. Een actief lidmaatschap is voorwaardelijk om het bedrag uit te kunnen geven.

CJP kan er niet voor instaan dat het budget te allen tijde ongestoord voor deze doeleinden kan worden gebruikt. Dit komt omdat het gebruik van het budget afhankelijk is van veel externe factoren, zoals medewerking van de Acceptanten en de werking van computer of telecommunicatiesystemen van derden. CJP is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of onvolledig gebruik kunnen maken van de (betaal)faciliteiten. Het budget kan alleen worden ingezet voor (een gedeelte van) de toegangsprijs en kan niet worden ingewisseld voor contant geld. Budget dat aan het einde van de geldigheidsduur niet is ingezet vervalt. Het budget vervalt elk jaar op 31 december.

5.10 Speciale bepalingen voor gekochte CJP-lidmaatschappen met automatische verlenging

5.10.1 Betalingsmachtiging en automatische verlenging

Bij het aanschaffen van een CJP-lidmaatschap machtigt de aanvrager CJP jaarlijks de CJP-lidmaatschapsbijdrage automatisch af te schrijven van de door CJP-lid opgegeven rekening. Mocht het voorkomen dat het saldo op de opgegeven rekening niet voldoende is om het bedrag af te schrijven dan zal een aantal dagen later opnieuw worden geprobeerd het bedrag te incasseren. Mocht de incasso weer niet lukken dan wordt het CJP-lidmaatschap beëindigd per de einddatum.

5.10.2 Duur van de CJP-lidmaatschapsovereenkomst

Een CJP-lidmaatschap wordt uitgegeven met een geldigheid van twaalf maanden ingaande op de dag van het activeren van het lidmaatschap op mijn.cjp.nl/activeren. Het lidmaatschap wordt na twaalf maanden automatisch verlengd voor onbepaalde tijd.

5.10.3 Opzegging

Opzeggen kan na het eerste jaar van het lidmaatschap. Na het eerste jaar is het CJP-lidmaatschap op elk moment opzegbaar met een opzegtermijn van één dag. De reeds betaalde lidmaatschapsbijdrage wordt in dit geval naar rato van de ontvangen jaarbijdrage terugbetaald. Het bedrag wordt automatisch teruggestort op de rekening van de het lid. Het opzeggen vereist een eigen handeling door in te loggen op https://mijn.cjp.nl en in 'mijn profiel' te klikken op 'verlenging beëindigen'. Het CJP-lidmaatschap wordt hiermee direct beëindigd.

5.10.4 Wettelijke bedenktijd

Er geldt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen voor consumenten. Deze termijn begint bij nieuwe CJP-leden op het moment dat ze de activatiecode aanschaffen op shop.cjp.nl. Als het CJP-lid binnen deze 14 dagen de aankoopbeslissing wil terugdraaien, kan hierover contact op worden genomen met CJP via support@cjp.nl. CJP zal dan het account en het lidmaatschap blokkeren en het betaalde bedrag terugstorten. Indien de activatiecode niet is gebruikt om een lidmaatschap te activeren, dan zal het volledige bedrag worden teruggestort. Indien de activatiecode wel is gebruikt zal een administratievergoeding van 15% van het aankoopbedrag worden berekend.

5.10.5 Beëindiging CJP-lidmaatschapsovereenkomst

CJP behoudt zicht het recht voor om een lidmaatschapsovereenkomst te beëindigen als:

 1. Een CJP-lid op de dag van aanvragen van het lidmaatschap of verlengen van het lidmaatschap 30 jaar of ouder is;
 2. De CJP-lidmaatschapsbijdrage niet geïncasseerd kan worden of als een CJP-lid de lidmaatschapsbijdrage storneert;
 3. Het recht op gebruik van het CJP-lidmaatschap en de digitale kortingspas vervalt indien CJP vaststelt dat er sprake is van misbruik van het lidmaatschap door het CJP-lid.

5.10.6 European Youth Card Association (EYCA)

CJP heeft een samenwerking met de European Youth Card Association (EYCA). Betalende CJP-leden kunnen middels hun CJP-lidmaatschap ook gebruik maken van de EYCA-kortingen bij de bij EYCA aangesloten partijen via www.eyca.org en/of op vertoon van de digitale kortingspas. CJP kan niet aansprakelijk gehouden worden om achteraf compensatie te verlenen of anderszins schade aan CJP-leden te vergoeden voor niet of onjuist verleende korting, voordeel of voorrang vanuit een bij EYCA aangesloten partij. CJP is evenmin gehouden om te bemiddelen tussen het CJP-lid, EYCA en/of de bij EYCA aangesloten partij ter zake van geschillen over de aanbieding.

5.11 Speciale bepaling voor gekochte CJP-lidmaatschappen zonder automatische verlenging

5.11.1 Duur van de CJP-lidmaatschapsovereenkomst

Een CJP-lidmaatschap wordt uitgegeven met een geldigheid van twaalf maanden ingaande op de dag van het activeren van het lidmaatschap op mijn.cjp.nl/activeren. Het lidmaatschap verloopt automatisch na twaalf maanden.

5.11.2 Wettelijke bedenktijd

Er geldt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen voor consumenten. Deze termijn begint bij nieuwe CJP-leden op het moment dat ze de activatiecode aanschaffen op shop.cjp.nl. Als het CJP-lid binnen deze 14 dagen de aankoopbeslissing wil terugdraaien, kan hierover contact op worden genomen met CJP via support@cjp.nl. CJP zal dan het account en het lidmaatschap blokkeren en het betaalde bedrag terugstorten. Indien de activatiecode niet is gebruikt om een lidmaatschap te activeren, dan zal het volledige bedrag worden teruggestort. Indien de activatiecode wel is gebruikt zal een administratievergoeding van 15% van het aankoopbedrag worden berekend.

5.11.3 Beëindiging CJP-lidmaatschapsovereenkomst

CJP behoudt zicht het recht voor om een lidmaatschapsovereenkomst te beëindigen als:

 1. Een CJP-lid op de dag van aanvragen van het lidmaatschap of verlengen van het lidmaatschap 30 jaar of ouder is;
 2. De CJP-lidmaatschapsbijdrage niet geïncasseerd kan worden of als een CJP-lid de lidmaatschapsbijdrage storneert.
 3. Het recht op gebruik van het CJP-lidmaatschap en de digitale kortingspas vervalt indien CJP vaststelt dat er sprake is van misbruik van het lidmaatschap door het CJP-lid.

5.11.4 European Youth Card Association (EYCA)

CJP heeft een samenwerking met de European Youth Card Association (EYCA). Betalende CJP-leden kunnen middels hun CJP-lidmaatschap ook gebruik maken van de EYCA-kortingen bij de bij EYCA aangesloten partijen via www.eyca.org en/of op vertoon van de digitale kortingspas. CJP kan niet aansprakelijk gehouden worden om achteraf compensatie te verlenen of anderszins schade aan CJP-leden te vergoeden voor niet of onjuist verleende korting, voordeel of voorrang vanuit een bij EYCA aangesloten partij. CJP is evenmin gehouden om te bemiddelen tussen het CJP-lid, EYCA en/of de bij EYCA aangesloten partij ter zake van geschillen over de aanbieding.