IMG 2931

Subsidieregelingen voor cultuureducatie op het mbo

11 december 2023

1 min leestijd

Pim Nugteren

Welke subsidieregelingen zijn er en wat bieden ze precies? Hierbij een overzicht van de drie mogelijkheden en wat deze regelingen voor je kunnen betekenen.

Het draagvlak voor cultuureducatie en de inzet van culturele activiteiten is binnen het mbo nog wankel. Terwijl er vanuit onderzoek, ervaringen en ook in beleid vanuit de overheid genoeg aanknopingspunten zijn om juist stevig in te zetten op cultuuronderwijs.

Om maar een iets te noemen: cultuur stimuleert de creatieve ontwikkeling en vaardigheden van de student, het moedigt kritisch denken aan en het leert de student hoe creatief om te gaan bij het oplossen van vraagstukken.

CJP zet zich met de pilot Cultuurkaart in om de mbo’s op een makkelijke en toegankelijke manier kennis te laten maken met de mogelijkheden die samenwerking met de culturele sector bieden. CJP is niet de enige. Het Fonds voor Cultuurparticipatie en Fonds 21 hebben ook regelingen. Speciaal voor het mbo ontwikkeld. We lichten hieronder toe wat de drie opties precies vragen en bieden.

1: CJP MBO Cultuurkaart

MBO Cultuurkaart is een pilot waarin scholen in het beroepsonderwijs een cultuurbudget kunnen inzetten zoals in het voortgezet onderwijs. Hiervoor heeft het Ministerie van OCW vanaf 2022 vijf miljoen euro beschikbaar gesteld, dit komt neer op 10,50 euro per student. Hiermee kunnen docenten het aanbod van 1200 culturele organisaties in hun lessen gaan integreren.

CJP faciliteert de pilot. Hierdoor kan er gebruik worden gemaakt van hetzelfde systeem dat sinds 2008 wordt ingezet voor het voortgezet onderwijs. Dit zorgt ervoor dat er al een gebruiksvriendelijk en overzichtelijk systeem beschikbaar is, waardoor de administratieve lasten minimaal zijn. Activiteiten van culturele organisaties kunnen hier gezocht en betaald worden. Het is aan de school om te bepalen wie verantwoordelijk is voor het budget en de inzet van de beschikbare middelen, zoals lezingen, workshops of voorstellingen. Deze kunnen bezocht worden of naar de school worden gehaald.

Het budget kan worden ingekocht voor culturele activiteiten die bij alle vakken passen. Op het platform van CJP kunnen culturele instellingen en scholen elkaar ook benaderen. CJP heeft een hele lijst met tips gemaakt voor een overzicht van het cultureel aanbod van andere scholen.

Alle studenten krijgen een dossier als de school een beroep doet op de MBO Cultuurkaart. Hierin kunnen ervaringen vastgelegd worden, hierop gereflecteerd worden en kunnen studenten ook digitaal begeleid worden.


Budget
Maakt een school gebruik van het beschikbare maximale budget van 10,50 per student, dan wordt dit bedrag verdubbeld met het Cultuurkaartbudget. Hierdoor is er in totaal 21 euro beschikbaar per student. Dit kan tot en met eind 2024 worden besteed. Als een school zelf geen 10,50 per student wil of kan uitgeven, dan is er 2 x 5,25 euro per student beschikbaar vanuit het ministerie van OCW. De student kan dit bedrag zelf aan individuele activiteiten uitgeven.

Doet een school mee aan de CJP MBO Cultuurkaart met budget, dan krijgen de studenten en docenten een gratis CJP-lidmaatschap van 17,50 kado.


Aanmelden of informatie opvragen kan via een mail naar mbocultuurkaart@cjp.nl. Een praktisch stappenplan rondom de aanvraag is hier te vinden.

2: Cultuureducatie mbo van Fonds voor Cultuurparticipatie

Het Fonds voor Cultuurparticipatie biedt hulp bij het realiseren van cultureel aanbod op het mbo. Om aanspraak te maken op de subsidie, moet aan een aantal dingen voldaan worden.

Allereerst moet het om een cultuureducatief project gaan (minimaal 6 maanden en maximaal 2 jaar oud) dat de culturele ontwikkeling van studenten verbetert. Hierbij moet er sprake zijn van een gelijkwaardige samenwerking tussen de mbo-instelling, een lokale culturele instelling en de mbo-studenten. Ook moet er ruimte zijn om te experimenteren, de studenten zijn verantwoordelijk voor zowel het maken als het uitvoeren van dit project.

Het project mag niet van start gaan voordat de aanvraag is goedgekeurd, dit duurt maximaal 13 weken. Er mag binnen 6 maanden na het indienen van de aanvraag gestart worden. Iedere mbo-instelling mag bij maximaal twee projecten betrokken zijn, per aanvrager worden maximaal drie aanvragen gehonoreerd. De drie culturele codes, te vinden in Artikel 1.4 van de subsidieregeling, moeten worden toegepast.

Budget
Er kan maximaal 55.000 euro subsidie aangevraagd worden. Het aangevraagde bedrag mag maximaal 80 procent van je projectkosten dekken. Bij aanvragen uit het Caribische deel van het Koninkrijk is dit 90 procent. Alle posten inclusief BTW worden in de begroting meegenomen. Voor overige financiering is een beroep te doen op Fonds21 of de CJP MBO Card Pilot (zie meer informatie hierover hieronder). MBO’s kunnen ook NPO-gelden inzetten, mits er wordt gewerkt aan het sociaal-emotioneel welbevinden van studenten.

De subsidie richt zich op culturele instellingen zonder winstoogmerk en mbo-instellingen zonder winstoogmerk. De creatieve opleidingen Media en Vormgeving, Artiestenopleidingen en Ambachtelijke Techniek-opleidingen (specifiek Goud- en Zilversmeden, Creatief Vakmanschap en Collectiebeheer) zijn hiervan uitgesloten.

Een speciale starterskit biedt inzicht in de handelswijze. Informatie, tips en mogelijkheden over cultuureducatie worden hierin besproken.

De subsidie is aan te vragen op de website van Fonds voor Cultuurparticipatie. De aanvraagperiode loopt tot en met 1 februari 2024. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld en tot het einde van het beschikbare budget bereikt is.


3: Kunsteducatie voor mbo’ers van Fonds 21

Fonds 21 wil met hun programma ‘Kunsteducatie voor mbo’ers’ kunstinstellingen stimuleren om een kwalitatief en toegankelijk aanbod te ontwikkelen voor jongeren op een mbo-opleiding. Dit houdt in: doelbewust leren over en door middel van kunst.

De subsidie richt zich op zowel meerjarige programma’s als semi-permanente (museale) presentaties.

Om aanspraak te kunnen maken op deze subsidie, moet aan een aantal eisen worden voldaan. Allereerst moet de aanvrager een professionele kunstinstelling zijn, deze is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het eindresultaat. Er moet een hoge mate van artistieke kwaliteit aanwezig zijn, ook de educatieve begeleiding is van aantoonbare kwaliteit. Er zijn uitsluitend professionele makers bij betrokken.

Zowel de inhoud als de vorm van het project zijn afgestemd op belevingswereld van de doelgroep, de mbo-leerlingen. Het doel is om te leren over kunst en met kunst, dit door middel van een kwalitatief en toegankelijk kunsteducatieproject.

Het project moet een actualiteitswaarde hebben, relevant en onderscheidend zijn, urgentie hebben en van aanvullend belang zijn binnen het educatie-aanbod in Nederland. Ook is er een onderbouwde visie op educatie en leerdoelen en worden de aanpak en methodiek helder beschreven.

Fonds 21 heeft enkele voorkeuren uitgesproken:

- Projecten die uit receptieve, actieve en reflectieve onderdelen bestaan.

- Buitenschoolse kunstprojecten die plaatsvinden in de vrije tijd en/of in een informele sociale context.

- Projecten met een aanpak, methodiek, vorm of doelgroep die vernieuwend en/of overdraagbaar is, of makkelijk op te schalen.

- Projecten waarbij gebruik gemaakt wordt van peer to peer-educatie of co-creatie. Hierbij wordt de doelgroep nauw betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van het project.

- Projecten in regio’s die relatief gezien weinig kunst- en cultuuraanbod hebben.

De subsidie is aan te vragen voor nieuw (te ontwikkelen) educatieaanbod of bestaande projecten die opgeschaald worden. Keert een project jaarlijks terug, dan moet deze worden ingediend binnen het aandachtsgebied Kunst en Educatie, leren over en met kunst.

Budget
De bijdrage van Fonds 21 mag maximaal 50 procent van de begroting bedragen. Het maximaal aan te vragen bedrag is 50.000 euro. Het resterende bedrag kan worden gedekt door bijvoorbeeld een (gekapitaliseerde) eigen bijdrage, inkomsten uit afname van het project en/of met bijdragen van partners of andere financiers.

De aanvraag kan op hun website ingediend worden.

Deel deze pagina